Platelet bio-nanobubbles as microvascular recanalization nanoformulation for acute ischemic stroke lesion theranostics

Mingxi Li, Yang Liu, Jinpeng Chen, Taotao Liu, Zhuxiao Gu, Jianqiong Zhang, Xiaochun Gu, Gaojun Teng, Fang Yang, Ning Gu
Theranostics2018
Share

Request a Quote or Demo

Contact Us